English menyu
Hand-shaped nigiri sushi
No.1 Tokujo nigiri
\2100
No.2 Jo nigiri
\1700
No.3 Chu nigiri
\1400
No.4 Nami nigiri
\1100
No.5 Chutoro nigiri
(Fatty tuna)
\2300
No.6 Maguro nigiri
(Tuna)
\1600
No.7 Noritama
(Egg & gourd strip rool)
\950
Seahood rice bowl
No.8 Tokojo chirashi
(Assorted chirasi sushi)
\2100
No.9 Jo chirasi
\1700
No.10 Chu chirashi
\1400
No.11 Nami chirashi
\1100
No.12 Chutoro don
(Fatty tuna bowl)
\2100
No.13 Tekka don
(Tuna bowl)
\1700
No.14 Negitoro don
(Minced tuna & spring onion bowl) \1600
No.15 Anago don
(Conger eel boel)
\1600
No.16 Ikura don
(Salmon roe bowl)
\1900
Sushi rolls
No.17 Chu toro maki
(Fatty tuna roll)
\2300
No.18 Tekka maki
(Tuna roll)
\1600
No.19 Negitoro maki
(Minched tuna & spring
onion roll) \1800
No.20 Kanpyo maki
(Gourd strip roll)
\850
No.21 Kappa maki
(Cucumber roll)
\850
No.22 Osinko maki
(Pickles roll)
\850
No.23 Futo maki(Big roll with egg,cucumber,gourd strip,etc.)
\950
Temaki sushi roll
Hand rolled sushi(1 roll)
No.24 Nattoroll
(Fermented soybean roll)

\250
No.25 Ume shiso Kyuu roll
(Pickled plum,perilla,cucumber roll) \250
No.26 Takuwann roll
(Pickles roll)
\250
No.27 Tarako roll
(Cod roe roll)
\250
No.28 Tobiko roll

\250
No.29 Anakyu roll
(Sea eel,cucumber roll)
\600
No.30 Negitoro roll
(Minched tuna,spring onion roll)
@\600
No.31 Ikura roll
(Salmon roe roll)
\700
No.32 Ebimayo roll
(shrimp,cucumber,mayonnaise roll)
\600
No.33 Kanimayo roll
(Crab,cucumber,mayonnaise roll) \600
Assorted Sashimi
No.34 Sashimi Fune
(For 5 persons)
\9000
No.35 Sashimi Matsu
(For 3`4 persons)
\6500
No.36 Sashimi Take
(For 2 persons)
\3500
No.37 Sashimi Ume

\1700
Top pege
site map